Selivanov V. / Pimen Ugreshsky / tinted gypsum / 2012